Zodra groot onderhoud ter plaatse aan de orde is zal worden voorgesteld een eventuele fysieke snelheidsremmende maatregel mee te nemen.

• De entree aan de Kerkstraat is wel voorzien van een uitbuiging en verderop de kern in(net voor de concordiastraat) van een versmalling dmv een asverspringing(remmend).

Dit klopt dit heeft te maken met de verkeersremmende werking.

• Er wordt met name overlast ondervonden in het weekend van motoren die behoorlijk hard door de kern rijden. Eveneens is er een aanzienlijke hoeveelheid vrachtauto’s die langskomen.

Voor motorrijders is het al helemaal moeilijk om de snelheid fysiek af te dwingen, gezien hun wendbaarheid. De aanwezigheid van vrachtverkeer is op een weg met een dergelijke functie (doorgaande verbinding) gebruikelijk

• Bij de bakker en diens overburen treedt nogal eens overlast op vanwege te weinig P- capaciteit.

Hierover wordt contact opgenomen met de bakker en de verderop gelegen winkel voor dierbenodigdheden

• De goot nabij de voetgangersoversteekplaats is op diverse plaatsen verzakt, tevens is het asfalt aan het scheuren.

Dit punt is opgenomen in het onderhoudsprogramma van de buitendienst en wordt in het 3e kwartaal van 2016 worden opgepakt. Goot kan worden opgehaald.

• Op het plein bij de Sillenhoek / Kerk staan leibomen, deze veroorzaken veel ongemak(opstekende stenen en onvlak) in het straatwerk door de wortelopdruk van deze bomen.

Opdruk in de huidige situatie is niet te voorkomen. Het is niet gewenst de bomen te verwijderen aangezien het beperkte groen/bomen in de kern. Om de opdruk te verminderen zijn afgelopen jaar de bomen gekandelebert om de overlast/afdruk te verminderen

• Op een aantal punten is de inrichting van de openbare ruimte een knelpunt. Dit door de aanwezigheid van en bomen, verkeersbordpalen en lantaarnpalen. De doorgang is zeer beperkt, zelfs op enkele plaatsen onmogelijk. Met name voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel. Er wordt in dit kader opgemerkt dat de kern sterk vergrijst, waardoor toegankelijkheid extra belangrijk is / wordt.

De bomen op Sillenhoek die in het trottoir staan zouden eventueel gerooid kunnen worden om zo een betere doorgang te creëren. Het is niet gewenst dat de bomen uit het straatbeeld verdwijnen aan de overzijde van de weg zullen dan ook nieuwe bomen aangeplant moeten worden.

• In de toegangsweg naar het ingesloten speelveldje bij de Kapelstraat is de uit- / afneembare paal verdwenen.

Dit is een constatering, er komen verder geen klachten binnen hierover. BOA weet hiervan, heeft vermoeden wie de paal weghaalt. Dit is in beeld en hierop wordt actie ondernomen.

• Er wordt gevraagd of het mogelijk is om bij het inslaan van Rogge vanuit de Past de Fauwestraat een bord doodlopende weg te plaatsen. Veel weggebruikers die niet bekend zijn, en naar de sportvelden willen rijden, rijden hier tevergeefs in.

Er zal ter hoogte van de Kerkeveldstraat een verwijzing naar de sportvelden worden aangebracht. Dat heeft wellicht meer effect

• Op Past. de Fauwestraat nr 1 is de aansluiting van de inrit op het trottoir niet helemaal dichtgestraat. Er zijn enkele tegels weg.

Dit punt wordt door de buitendienst opgepakt en op korte termijn hersteld door het aanbrengen van de ontbrekende tegels en daarmee de bestrating te dichten.

• Er wordt gevraagd of er een STOP bord kan worden geplaatst in de Concordiastraat, waar deze aansluit op de Kerkstraat.

De Concordiastraat is ‘enkel’ een weg in een woonstraat en geen doorgaande route. Daardoor wordt de betreffende aansluiting vooral gebruikt door mensen die ter plaatse wonen/bekend zijn. De ervaring leert dat borden weinig/geen invloed hebben op het rijgedrag van dergelijke weggebruikers. Er bestaat daarom geen aanleiding om een bord te plaatsen.

Aanvullende punten van informatieavond:

• Hoek Bergenweg/Reulisweg ligt een schampblok. De gemeente Nederweert heeft deze omgekeerd geplaatst. Volgens bewoners levert dit onveilige situaties op. Kinderen die met hun trappers erachter blijven haken omdat ze door overig verkeer te ver naar de zijkant dienen uit te wijken. De onveilige situatie zou vermeden kunnen worden indien het schampblok op de juiste wijze was geplaatst. Waarom is deze zo geplaatst en kan deze op de correcte manier geplaatst worden.

Enkele jaren gelden is besloten om de schampblokken met de hoge kant naar de bocht toe te leggen. Dit vanwege het feit dat toepassing andersom niet leidde tot de gewenste bescherming van de bochten. Het kapotrijden van de bochten door het zware (landbouw) transport bleef doorgaan. We zien nu dat het verkeer meer wordt afgeschrikt en de bochten op een bewustere manier worden genomen. Dit komt ten goed aan de verkeersveiligheid.
De aangebrachte schampblokken liggen achter een rij grasbetontegels. Deze tegels zijn van een dusdanige structuur, als je hier op rijdt, dat je al wordt gewaarschuwd dat je niet meer op de asfaltverharding rijdt.

• Ter hoogte van de Pastoor de Fauwestraat nr. 1 is niet alleen het ontbreken van enkele stoeptegels een probleem. De stoep is daar ook te smal. De eigenaar van het perceel heeft de gemeente Nederweert 1-2 jaar geleden aangeboden een stuk grond af te staan zodat de stoep op die plek verbreed kon worden. De gemeente Nederweert heeft hier echter geen gebruik van willen maken.

Omdat ook aan de overzijde een trottoir is gelegen, bestond er geen noodzaak om op het aanbod in te gaan. Dit punt is ook besproken in een recent overleg met de dorpsraad, Voorlopig geen actie noodzakelijk.

• Melding van defecte lantaarnpaal bij de sportvelden.

De defecte lantaarnpaal is gemeld bij Ziut en zal worden gerepareerd. Deze meldingen kunnen rechtstreeks worden gemeld via het Meldpunten Openbare Ruimte van de gemeente. Men dient dan wel het nummer te vermelden dat op de lichtmast staat.

• De Heerbaan is op dit moment erg smal met het toegenomen verkeer naar de sportvelden. De berm is hier ook op verschillende plaatsen al kapot gereden. Is hier iets aan te doen zoals verbreding van de weg of grastegels in de berm?

In het kader van de aanleg van het sportpark zijn op het weggedeelte Liesjeshoek – sportpark grastegels aangelegd. Situatie wordt beoordeeld, en zo nodig worden de noodzakelijke maatregelen uitgevoerd.

E-mail burger verzoek snelheidsindicator in kern Leveroy
Ik heb in het verleden contact gehad met de gemeente over een snelheidsindictator.
Men gaf toen aan er eens naar te kijken of dit nut zou hebben.
Ik woon zelf bij de drempel midden in het dorp en we hebben hier geluidsoverlast van deze manier van snelheidsvermindering Vrachtwagens of aanhangers die denderen hier overheen met zo’n trilling dat de huizen ervan lijden.
Maar ik begrijp dat er iets aan de snelheid gedaan moet worden.
Vandaar het voorstel van bewust maken van hun snelheid.
Ik zie het op meerder plaatsen en je houd ook gelijk je snelheid in de gaten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de snelheidsindicator wordt geplaatst in de kern Leveroy.