Gemeenschapsraad Leveroy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gemeenschapsraad Leveroy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaalnodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeringvan de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gemeenschapsraad Leveroy zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers en inwoners

Persoonsgegevens van vrijwilligers en inwoners worden door de Gemeenschapsraad Leveroy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, telefonische en mailcontacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Digitale of schriftelijke toestemming vrijwilligers/geïnteresseerden voor verwerking van door
hen aangegeven persoonsgegevens;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gemeenschapsraad Leveroy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Adresgegevens en/of e-mailadres;

- Telefoonnummer(s).


Uw persoonsgegevens worden door de Gemeenschapsraad Leveroy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.


Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door Gemeenschapsraad Leveroy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Aan- en afmelding bij de Kamer van Koophandel.

- Vermelding van naam en functie van leden van de Gemeenschapsraad op de website.

- Correspondentie tussen de bestuursleden.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Gemeenschapsraad Leveroy de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- Adresgegevens en/of e-mailadres;

- Geboortedatum;

- Kopie ID;

- BSN-nummer.


Uw persoonsgegevens worden door de Gemeenschapsraad Leveroy opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Kopie ID en BSN nummer worden na aanmelding bij de Kamer van Koophandel vernietigd.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo werken wij samen met derde partijen:
- Wanneer dat relevant is voor activiteiten in het belang van het dorp Leveroy en zijn
inwoners.

- De host van de website www.leveroy.net van de Gemeenschapsraad Leveroy.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gemeenschapsraad Leveroy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Gemeenschapsraad Leveroy van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.

- Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Gemeenschapsraad Leveroy, Kerkveldstraat 1, 6091 NP Leveroy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Privacy Verklaring Gemeenschapsraad Leveroy – versie juli 2018 3